Многоредова колона

Многоредовата (дълъг текст) колона е перфектна, когато искате да водите бележки във всеки ред. Можете да въвеждате нови редове и да превъртате, ако текстът е по-дълъг от 5 реда.

За да добавите нова многоредова колона, щракнете върху бутона „+“ и изберете тип Multiline text.


After you add the column, you will see it in the Grid. Expanding a multiline column can be done by double-clicking it or pressing F2. This will open a popup with multiline text field.

След като добавите колоната, ще я видите в таблицата. Разгъването на многоредовата колона може да стане чрез двойно щракване върху нея или натискане на F2. Това ще отвори изскачащ прозорец с многоредово текстово поле.


Сега нека сложим малко текст.


След като щракнем върху някоя друга клетка, редакцията ще приключи и ще видим резултатите в клетката като едноредово поле. Можете да щракнете два пъти върху клетката, за да видите пълния текст, или да преместите показалеца на мишката върху нея.